Kamata ‘i he Vahefonua ‘Euá ‘a e polokalama ki hono faka’ilonga’i fakafonua ‘a e Uike
Tokangaekina ‘o e Feliuliuaki ‘o e ‘Eá

Ministry of Energy, Information, Disaster Management, Environment, Communication, and Climate Change

Ongoongo Tuku Atu

Kamata ‘i he Vahefonua ‘Euá ‘a e polokalama ki hono faka’ilonga’i fakafonua ‘a e Uike Tokangaekina ‘o e Feliuliuaki ‘o e ‘Eá

Na’e fakahoko ‘i he pongipongi Tusite ‘aho 13 ‘o Sepitema ‘a e Polokalama Tō ‘Akau ‘i he ngaahi matāfanga ‘o ‘Ohonua pea mo Tufuvai, ‘Eua, ko e konga ia ‘a e ngaahi polokalama ki hono fakamanatua ‘a e Uike Tokangaekina ‘o e Feliuliuaki ‘o e ‘Eá ‘a ia ‘oku kamata ‘i Sepitema 18. Ko e kaveinga ‘o e uike mahu’inga ni ko e “Tākanga ‘Etau Fohé ki ha Tonga Tu’uloa.”

‘I he lea ‘a e Fakafofonga Pule’anga e Vahefonua ‘Euá Lolomana’ia Fili, lolotonga ‘a e polokalamá na’a ne fakahā ai ‘ene fiefia ‘i hono ‘oange ‘a e ngaahi faingamālie pehē ‘o hangē ko e tō ‘akaú ma’a ‘Eua koe’uhí he ‘oku tu’u lavea ngofua hono ngaahi matāfangá ki he ngaahi fakatamaki fakaenatulá pea mo e feliuliuaki ‘o e ‘eá.

“Ko e taha ‘eni ha ngāue ma’ongo’onga pea ‘oku ou poupou lahi ki ai koe’uhí ‘e tokoni lahi ia ki hono ta’ota’ofi mo fakasi’isi’ii e ‘auhia ‘a e matāfangá ‘i he feliuliuaki ‘o e ‘eá mo e ngaahi fakatamaki fakaenatulá ka hoko mai ‘i he kaha’ú.”

“’Oku ou faka’amu ‘e hoko hono tō ‘e he fānau ni ‘a e ngaahi fu’u niú ke fakamanatu kiate kinautolu ‘a e mahu’inga hono toe tō ‘a e ‘akaú pea ke hokohoko seini atu ai pē ‘a e ngāue lelei ni.”

Na’a ne fakamālō’ia foki ‘a e ‘Ofisa Pule (Officer in Charge) ‘a e Va’a ‘o e Potungāue MEIDECC ‘i ‘Euá Hoifua ‘Aholahi pea mo e kau ngāue ‘i hono kamata’i ‘a e fakakaukau ni kae pehē foki ki he Potungāue Ngoué ‘i he tokoni mo e poupou.

Na’e kamata ‘a e Polokalama Tō ‘Akaú ‘i he 2021 ‘a ia na’e faka’ilonga’i ‘e he Talafekau Lahi ‘a Pilitānia ki Tongá H.E. Lucy Joyce ke a’usia ‘a e taumu’a ki he ngaahi tukupā fakafonua hono ua ‘a Tongá, ke a’u ki he 2023 kuo ‘osi tō ‘a e fu’u ‘akau ‘e 1 miliona.

‘E fakahoko foki mo e lotu taha ‘i he Siasi Uesiliana ‘o Ha’atu’á pea mo e fe’auhi fakapopo veve ‘a e ngaahi ‘Apiako Lautohí ‘i he uike kaha’ú. Na’e kau atu foki ki he polokalama ni ‘a Faifekau Manase Vea, kau ngāue ‘a e Potungāue MEIDECC mo e Potungāue Ngoué ‘i he vahefonuá pea pehē foki ki he fānau ako mei he Ako Mā’olunga ‘o ‘Euá.

NGATA’ANGA